• Projekt Unijny

Tytuł projektu: Wprowadzenie nowoczesnych urządzeń w celu optymalizacji procesów produkcji.

Nazwa beneficjenta: PLACEK Dawid Czątkowski

Źródło finansowania: Projekt jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Oś Priorytetowa: III. Konkurencyjność MŚP

Działanie: 3.2. Innowacje w MŚP

Okres realizacji: 2020-04-01 - 2022-01-31

Krótki opis projektu: Przedmiotem projektu jest inwestycja w urządzenia w celu zwiększenia obecnej produkcji i utworzenia nowych produktów na

rynek, w efekcie czego zwiększy się konkurencyjność przedsiębiorstwa na rynku regionalnym oraz zostaną utrzymane miejsca pracy.

Zakładane efekty, główne korzyści:

Realizacja projektu umożliwi wnioskodawcy zaspokojenie potrzeb nowego rynku i utrzymanie konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku gastronomicznym. Wdrożenie nowych rozwiązań organizacyjnych umożliwi elektroniczne prowadzenie stanu magazynowego, które będzie dostępne zdalnie dla osoby odpowiedzialnej za zamówienia, co w konsekwencji spowoduje samodzielną pracę na danym stanowisku w każdym procesie produkcji. Pracownicy będą mogli pracować w elastycznych godzinach, (dla produkcji półproduktów), niezależnych od godzin współpracowników, projekt przyczyni się również do poprawy znajomości efektywnej pracy na danym stanowisku.

Wartość projektu: 201 029,20 PLN

Finansowanie:

  • 138 922,53 PLN płatność ze środków europejskich
  • 62 106,67 PLN wkład własny